RECEPCJA HOTELU / RESTAURACJA
tel. 15 842 02 09

Regulamin

Regulamin hotelu HUTNIK

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Obiektu oraz Gościa, a także
pobytu na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Gościem a Obiektem.
2. Regulamin jest dostępny minimum w recepcji hotelowej oraz na stronie internetowej Hotelu Hutnik.

§2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Obiekt –Hotel Hutnik ,ul. Wyszyńskiego 12, 37-450 Stalowa Wola, telefon: +48 15 842 02 09.
2. Właściciel- Firma Wielobranżowa „Promus” Katarzyna Gancarz–Sobiło, ul. Podlądzie, 37-410 Ulanów, NIP:8652136787.                                                                                                   
3. Gość – każdy podmiot, który korzysta z usług Obiektu.
5. Strona internetowa – strona www, prowadzona przez Obiekt pod adresem: www.hutnik.pl
6. Rezerwacja – oświadczenie woli Gościa składane za pomocą formularza rezerwacji lub drogą elektroniczną czy telefoniczna i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Obiektem.
7. Umowa – umowa zawarta z Gościem, do której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki za pobyt w Obiekcie. Gość, dokonując w/w. czynności, potwierdza również, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu Obiektu.
8. Pokój –pokój hotelowy, oferowany przez Obiekt.
9. Regulamin – niniejszy regulamin Obiektu.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług hotelarskich oferowanych przez Obiekt za pomocą strony internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Obiektem.
2. Obiekt zobowiązany jest do udostępnienia Gościowi pokoju zgodnego z opisem zawartym na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a Gość zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji.

§4
REZERWACJA

1. Rezerwacji pokoju  można dokonać:
a) drogą mailową na adres hotel@hutnik.pl
b) telefonicznie pod numerem: +48 15 842 02 09
c) z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Obiektem.
2. Gość dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia pobytu oraz wskazanie konkretnego standardu pokoju.
3. Liczba osób mających przebywać w pokoju wskazywana jest przez Gościa w trakcie Rezerwacji i może być modyfikowana najpóźniej podczas meldunku.
4. Obiekt niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając Gościowi e-mail z potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji.
5. Rezerwacja będzie skuteczna po opłaceniu zaliczki przez Gościa w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym drogą mailową lub po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji bez wymogu wpłaty zaliczki.
6. Gość może anulować swoją rezerwację, kontaktując się z Obiektem na adres hotel@hutnik.pl, telefonicznie lub korzystając z systemu rezerwacji na Stronie internetowej Obiektu.
7. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, Obiekt zwróci zaliczkę Gościowi. W przypadku anulowania rezerwacji po w/w terminie nie przysługuje zwrot zaliczki.
8. W przypadku braku anulacji rezerwacji, anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później, Gość będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z warunkami oferty oraz potwierdzeniem rezerwacji.

§5
WARUNKI POBYTU ORAZ OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podpisanie karty meldunkowej oraz uiszczenie całej opłaty (po odliczeniu zapłaconej zaliczki) za pobyt. Płatności można dokonać także przed przyjazdem, na podany w rezerwacji numer konta.
2. Pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju w przypadku, gdy Gość znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i zachowuje się w sposób agresywny.
3. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe po uprzednim kontakcie z recepcją oraz w miarę dostępności pokoju. Przedłużenie pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości.
4. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
5. Wszelkie usterki oraz braki zastane w pokoju Gość zobowiązany jest zgłaszać w recepcji niezwłocznie, w dniu rozpoczęcia pobytu.
6. Obiekt akceptuje pobyt zwierząt w pokojach Hotelu Hutnik. 
7. Gość zobowiązany jest korzystać z pokoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, warunkami określonymi w Regulaminie oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich.
8. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia pokoju, dokładnego zamykania drzwi wejściowych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie klucza, nie udostępnianie jej osobom trzecim.
9. Obiekt ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gość, jego goście lub zwierzę będące pod jego opieką zachowuje się w sposób zakłócający spokój lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich. W takim przypadku nie jest zwracana Gościowi opłata za pobyt.
10. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych. Opłata za złamanie zakazu wynosi 500zł i jest pobierana w recepcji.

11. Osoby odwiedzające Gości hotelowych mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 do 22.00. Najpóźniej o godzinie 22.00 muszą opuścić pokój.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i tym podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§6
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany adres, na jego koszt.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu i zostaną zutylizowane.                                                                             

§7
OPŁATY

1. Aktualne ceny pokoi są podane na Stronie internetowej oraz na portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Obiektem.
2. Aktualna opłata za pobyt zwierzęcia w obiekcie jest podana na Stronie Obiektu.
3. Aktualna wysokość opłaty za monitorowany parking niestrzeżony podana jest na stronie internetowej Obiektu.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że jest to spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Gościa.
2. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w pokoju spowodowane przez Gościa oraz osoby i zwierzęta przebywające pod jego opieką.
3. Obiekt dysponuje cennikiem najczęściej występujących szkód i można się z nim zapoznać w Recepcji. Cennik nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Gość nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.
5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Gościa za zdarzenia losowe niewynikające z bezpośredniej winy Obiektu. Każde takie zdarzenie powinno być natychmiast zgłaszane w recepcji. Za skrócenie pobytu z tego powodu, należność nie zostanie zwrócona.
6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do pokoju  przez Gościa lub inne osoby korzystające z pokoju.

7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.

§9
REKLAMACJA

1. Gościowi, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, przysługuje prawo do reklamacji i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Reklamację Gość powinien zgłosić na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Obiekt w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub elektroniczny.
4. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Obiekt, a Gość będący Konsumentem nie zgadza się z tą decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta, bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§10
DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Gościa w ramach dokonanej Rezerwacji przetwarzane są przez Właściciela i Obiekt w celu wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Gość mógł zawrzeć umowę.
2. Administratorem danych jest Właściciel.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo określone w Polityce prywatności i plików cookie dostępnej na Stronie internetowej. 

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gościem jest prawo polskie.
2. Gość oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.
3.Obiekt zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i sposobu świadczenia usługi, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej oraz udostępnienia w Recepcji.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Hotel

GOŚCINNOŚĆ

NASZĄ TRADYCJĄ

ZAREZERWUJ POKÓJ

Restauracja

W NASZEJ RESTAURACJI

GOTUJEMY

Z PASJĄ
RESTAURACJA
ŚNIADANIA

Uroczystości

KOMUNIE
CHRZCINY
Copyright © Hutnik.pl 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl